1. അഞ്ജീർ

    1. നാ.
    2. ശീമയത്തി, ശീമയത്തിപ്പഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക