1. അഞ്ഞാഴി

    1. നാ. വി.
    2. അഞ്ചു നൂറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക