1. അഞ്ഞൂറ്റാൻ

    1. നാ.
    2. മലബാറിലെ ഒരു ജാതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക