1. അടകുടി

    1. നാ.
    2. അടുത്ത കുടി, ചാർച്ചയുള്ള കുടുംബം. അടകുടിക്കാരൻ = മറ്റൊരാളിൻറെ പറമ്പിൽ കുടികിടക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക