1. അടക്കുക1

    1. ക്രി.
    2. കൈവശമാക്കുക, അപഹരിക്കുക, ശവം മറവുചെയ്യുക, ഒതുക്കുക, ആജ്ഞയ്ക്കു വിധേയമാകുക
  2. അടക്കുക2

    1. -
    2. അടർക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക