1. അടക്കോഴി

    1. നാ.
    2. അടയിരിക്കുന്ന കോഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക