1. അടക്ക്

    1. നാ.
    2. അടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
  2. അടയ്ക്കാ, അടക്കാ

    1. നാ.
    2. അട (വെറ്റില) യോട് ചേർത്ത് ചവയ്ക്കാനുള്ള കായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക