1. അടങ്കൽ, -ങ്ങൽ

    1. നാ.
    2. മതിപ്പ് ചെലവ്, ഒരു പണിക്ക് ദിവസക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നതിനു പകരം മൊത്തം പറഞ്ഞു സമ്മതിക്കുന്ന കൂലി
    3. അടക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക