1. അടങ്ങ്

    1. -
    2. "അടങ്ങുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
  2. ആട്ടങ്ങ

    1. നാ.
    2. കാട്ടുവെള്ളരിക്ക, ആണ്ടങ്ങ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക