1. അടച്ചുവാറ്റി, അടച്ചൂറ്റി

    1. നാ.
    2. കഞ്ഞിവെള്ളം വാർന്നു പോകുവാൻ കലത്തിൻറെ വായിൽവച്ച് അടച്ച് ഊറ്റുവാനുപയോഗിക്കുന്ന പലക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക