1. അടത്തുക

    1. ക്രി.
    2. അടർത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക