1. അടപിടി

    1. നാ.
    2. ബലാത്കാരം, അക്രമം, കുഴപ്പം
    3. നിർബന്ധം
    1. അവ്യ.
    2. ഉടൻ, അടുത്തപാടേ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക