1. അടപ്പം

    1. നാ.
    2. കരണ്ടകം, വെറ്റിലച്ചെല്ലം
    3. ക്ഷുരകൻറെ സഞ്ചി (പെട്ടി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക