1. അടപ്പുതാരി

    1. നാ.
    2. പരിച ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക