1. അടപ്രഥമൻ

    1. നാ.
    2. പായസം പോലെയുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക