1. അടമാറി

  1. നാ.
  2. ഞാറ്റടി, ഞാറു വളർത്തുന്ന ചെറിയ നിലം
 2. അട്ടിമറി

  1. നാ.
  2. അട്ടിയായി വച്ചിരിക്കുന്നതിനെ എടുത്തിടൽ, വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നു ചുമടിറക്കൽ
  1. ആല.
  2. വ്യവസ്ഥാപിതമായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും തകർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക