1. അടമ്പടി.-പിടി

    1. അവ്യ.
    2. അടുക്കും പടി ചേരും വണ്ണം, മുറപ്രകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക