1. അടമ്പ്

  1. നാ.
  2. ഒരു വള്ളി
  3. മുറ്റിയ വെറ്റില
 2. ആറ്റടമ്പ്, -അടുമ്പ്

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം അടമ്പുവള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക