1. അടയച്ച്

    1. നാ.
    2. പൊന്നിലും മറ്റും ചെറിയ മണികൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക