1. അടയമൃത്

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദിക്കുന്നതിനുള്ള അട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക