1. അടയാളം

    1. നാ.
    2. തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ചിഹ്നം, മുദ്ര
    3. സൂചന, സങ്കേതം
    4. പാട്, കല, വടു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക