1. അടയ്ക്കാമണിയൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധസസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക