1. അടര്

  1. നാ.
  2. അടർന്നത്, നുറുങ്ങ്, ചീന്ത്
  3. അടുക്ക്, അട്ടി
 2. അടർ1

  1. -
  2. "അടർക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 3. അടർ2

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
 4. അടീരി

  1. -
  2. അടിതിരി.
 5. ആഡർ, ഓ-

  1. നാ.
  2. ഉത്തരവ്, കല്പന, നിർദേശം, അനുവാദം
 6. അട്ടറ, -റി

  1. നാ.
  2. മഴകഴിഞ്ഞ് മരത്തിൽനിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളം, മരം പെയ്ത്ത്, എറിച്ചി(ൽ)വെള്ളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക