1. അടലാംശു

    1. നാ.
    2. ആടലോടകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക