1. അടവയ്ക്കുക

    1. ക്രി.
    2. താങ്ങുകൊടുക്കുക
    3. അടക്കോഴിയെ മുട്ടയ്ക്കു മീതെ ഇരുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക