1. അടികൊള്ളി

  1. നാ.
  2. തല്ലു വാങ്ങിക്കുന്നവൻ, കൊള്ളരുതാത്തവൻ
  3. ഒരിനം നെല്ല്, ശക്തിയായി അടിച്ചാൽ മാത്രം കൊഴിയുന്നത്
 2. അടികൾ

  1. നാ.
  2. (പു.ബ.വ.) തിരുവടികൾ, തൃപ്പാദങ്ങൾ
  3. ഒരു പൂജാരിവർഗം.(സ്ത്രീ.) അടിയമ്മ
 3. അടുക്കള

  1. നാ.
  2. അടുക്കുന്ന സ്ഥലം, പാചകശാല, മടപ്പള്ളി
  3. അടുക്കളക്കാരി, ഭാര്യ, ഗൃഹിണി
  1. പ്ര.
  2. അടുക്കള കാണുക = ജാമാതാവിൻറെ ഗൃഹത്തിൽ ചെല്ലുക
 4. ആട്ടക്കളി

  1. നാ.
  2. തലപ്പന്തുകളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക