1. അടിക്കാട്

    1. നാ.
    2. വൻവൃക്ഷങ്ങൾക്കു കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന കുറ്റിച്ചെടികളും ചെറുമരങ്ങളും അടങ്ങിയ കാട്. (താരത.) മേൽക്കാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക