1. അടിക്കുറിപ്പ്

    1. നാ.
    2. പുസ്തകത്തിലും മറ്റും ഒരു പുറത്തിൻറെ അടിയിൽ ചേർക്കുന്ന കുറിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക