1. അടിച്ചിപ്പാര, അടിച്ചാര

    1. നാ.
    2. കോഞ്ഞാട്ട, ഓലമടലിൻറെ അടിയറ്റത്തുള്ള വലപോലുള്ള ചൂട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക