1. അടിച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. അടിയൽ, വീണു നിലം പൊത്തൽ
    3. അടിഞ്ഞത്, മട്ട്, മട്ടി
    4. കുരുക്ക്, കെണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക