1. അടിതിരി

    1. നാ.
    2. മലയാളബ്രാഹ്മണരിൽ ഒരു വിഭാഗം, അഗ്ന്യാധാനം ചെയ്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക