1. അടിത്തട്ട്

    1. നാ.
    2. അടിയിലെ തട്ട്, ഏറ്റവും താണ ഭാഗം
    3. ജലാശയത്തിൻറെ അടിപ്പരപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക