1. അടിത്തറ

    1. നാ.
    2. കെട്ടിടം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന മണ്ണ്, അടിസ്ഥാനം
  2. അടാതോർ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. കൊള്ളരുതാത്തവർ, അടുക്കാത്തവർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക