1. അടിദ്രവ്യം

    1. നാ.
    2. തിരുമുൽക്കാഴ്ച
    3. [അടു-ദ്രവ്യ] സ്ത്രീധനമായി കൊടുക്കുന്ന ദ്രവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക