1. അടിപിടി

    1. നാ.
    2. വഴക്ക്, തമ്മിൽത്തല്ല്; കാലുപിടിത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക