1. അടിപ്പാട്

    1. നാ.
    2. കീഴ്വശം
    3. ചുവട്ടടിയളവ്, കാൽപ്പാട്, പാദമുദ്ര, അടിയേറ്റ പാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക