1. അടിമജന്മം

    1. നാ.
    2. അടിയാന്മാർക്കു കരമൊഴിവായി കൊടുക്കുന്ന വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക