1. അടിമപ്പണി

    1. നാ.
    2. അടിമവേല, ദാസ്യവൃത്തി, പ്രതിഫലം പറ്റാതെ ചെയ്യുന്ന പണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക