1. അടിമപ്പറമ്പ്

    1. നാ.
    2. കരമൊഴിവായോ കുറഞ്ഞ കരത്തിനോ അടിമയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പറമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക