1. അടിമപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. അടിമയായിത്തീരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക