1. അടിമയൊറ്റി

    1. നാ.
    2. ഒരു പഴയ ഭൂവുടമസമ്പ്രദായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക