1. അടിയറ

  1. നാ.
  2. പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്, കാണിക്ക, തിരുമുൽക്കാഴ്ച
  3. രാജാവിനു നൽകുന്ന ഉപഹാരം
  4. തോൽവി സമ്മതിച്ചു കാൽക്കൽ വയ്ക്കുന്ന കാണിക്ക, (ചതുരംഗക്കളിയിൽ) നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതാകൽ
 2. അടിയിറ

  1. നാ.
  2. കാലടികളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഇറ, ഒരു കരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക