1. അടിയറുക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മൂലച്ഛേദം ചെയ്യുക, നശിപ്പിക്കുക, ചുവടേ നശിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക