1. അടിയളവുവാക്യം

    1. നാ.
    2. നിഴലളന്നു സമയം നിർണയിക്കാനുള്ള വാക്യം, ഛായാവാക്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക