1. അടിയുക

  1. ക്രി.
  2. അടിയിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടുക
  3. താഴെ വീഴുക
  4. നിലത്തുവീണു കിടക്കുക, നമസ്കാരം ചെയ്യുക
  5. കുമിഞ്ഞുകൂടുക
  1. ആല.
  2. വിഷാദം, നിരാശ മുതലായ വികാരങ്ങളിൽ മുഴുകുക
  1. ക്രി.
  2. അകപ്പെടുക, കുടുങ്ങുക
  3. നശിക്കുക, താണുപോകുക
  4. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു വന്നുചേരുക, കരയിലടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക