1. അടിയൻ

  1. നാ.
  2. താണവനായ ഞാൻ, പാദദാസൻ
  3. ഒരു ഗിരിവർഗം
 2. അടിയാൻ

  1. നാ.
  2. പാദസേവകൻ
  3. ജന്മിമാരെ ആശ്രയിച്ച് അവരുടെ കൃഷിയും മറ്റും നോക്കിക്കഴിയുന്ന കീഴാൾ, അടിമ, ആശ്രിതൻ. (സ്ത്രീ.) അടിയാൾ, അടിയാട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക