1. അടിവര

    1. നാ.
    2. (പ്രത്യേകശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ) വാക്കിൻറെ അടിക്കു വരയ്ക്കുന്ന വര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക