1. അടിവാനം

    1. നാ.
    2. (കെട്ടിടത്തിൻറെയും മറ്റും) അടിസ്ഥാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക