1. അടിവാരം

    1. നാ.
    2. കുന്നിൻറെയും മറ്റും താഴത്തെ ഭാഗം, താഴ്വര
    3. അടിസ്ഥാനം, അസ്ഥിവാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക