1. അടിവ്

    1. നാ.
    2. അടിഞ്ഞത്, മട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക